Doctoral Thesis Award (Keiichi Tanaka Award, FY2007-2016)

2021 15th No.42 Noriko Nozaki Simulation Analysis of Environmental Economic Policy to Control Water and Air Pollutants Emission: Case Study in Tokyo
2020 14th No.41 Weizhen Hu Intergenerational Conflicts over Welfare and Growth : Policy Effects of Education and Public Pensions in OLG Frameworks
No.40 Yuka Matsumoto Saigai Fukkou ni Okeru Juumin no Kurashiburi Kakusa ni Tsuite no Capability Approach ni Yoru Bunseki
No.39 Hiroki Baba Multi-scale Analysis of Cost-efficiency in Provision of Public Services
2019 13th No.38 Masatomo Suzuki Shrinking Housing Market and Long-Term Vacancy: A Synthesis
No.37 Shingo Yoshida Toshi Kinkou Nougyou Keiei ni Okeru Takakuka to Jizokuteki Keiei Hatten: Nichiei wo Taisyou to Shita Keiei Senryakuron Teki Sekkin
2018 12th No.36 Kohei Sakai A Study on Policies toward Stranded Tourists by Public Support of Disaster Response Framework in Concentrative Tourism after Great Earthquakes : A Case Study of World Cultura Heritage, Himeji Castlel
No.35 Nobuyuki Takashima Theoretical Analysis of International Environment Agreements: Repeated Game Models
2017 11th No.34 Rajeev Kumar Singh Analysis of Policy-Innovation Linkage of End-of Life Vehicles (ELV): The Potential Environmental Implication and Technologies Transfer to Developing Countries
2016 10th No.33 Maria Ikegawa Nikkei Reitou Shokuhin Kigyou no Kaigai Ricchi Sentaku to Shijou Access ni Kakawaru Jisshou Bunseki: Higashi Asia wo Jirei to Shite
No.32 Namiko Matsushita Koudo Jinzai no Kokusai Idou ni Kansuru Syakaigakuteki Kenkyuu: Cluster Ka to Regional Ka
2015 9th No.31 Yuko Hoshino Tojoukoku no Sangyou Bumon ni Okeru Energy Juyou Yokuseisaku to Shiteno Energy Kakaku Seido Kaikaku no Yuukousei ni Kansuru Kenkyuu
No.30 Tatsuya Sekiguchi Kaiten Heiten Jouhou wo Mochiita Syougyou Tenpo no Rittihenyoukeikou no Jikuukann Bunseki to Sono Shuhou no Teian
No.29 Masaya Uesugi Kinrin Jinkou no Syakai Keizai Teki Kousei ga Chiiki Kyojuusya ni Ataeru Eikyou ni Kansuru Teiryouteki Bunseki
2014 8th N/A
2013 7th No.28 Yusuke Toyoda Jinkou Ryudouki ni Okeru Toshibu no Community Hinan Keikaku ni Kansuru Kenkyu
No.27 Yasutaka Kageta Kougai Jutaku Danchi no Jizoku Kanousei no Bunseki to Jukankyou Hyouka ni Kansuru Kenkyu
2012 6th No.26 Tunyen Wang The feasibility of combing the algae-to-oil system with advanced sewage treatment
No.25 Kohsuke Yamashiro Syouhisya Koudou Approach ni Motozuku Koutsu Seisaku no Hyouka ni Kansuru Kenkyu
No.24 Mitsuru Okiyama Thai ni Okeru Bio Nenryo Seisan Kakudai ni Yoru Nougyou oyobi Syokuryou Kanren Sangyou heno Eikyou ni Kansuru Jissyou Bunseki: Ouyou Ippan Kinkou Approach
2011 5th No.23 Jianping Ge Impacts of Expanding Fuel Ethanol Production on Rural Economy in China: A Computable General Equilibrium Analysis
No.22 Tadahisa Ohno Zaiseiteki Gaibusei to Soft na Yosan Seiyaku no Keizai Bunseki: Chihou Bunken ka ni Okeru Seihukan Zaiseikankei wo Chushin ni
No.21 Sujan Piya Factors Affecting Agricultural Productivity in Nepal: Macro and Micro Perspectives
No.20 Yuko Shindo The Macroeconomic Effect of Education Policy on Human Capiral Accumulation: Simulation Analysis in an Endogenous Growth Framework
No.19 Yuichi Hataya Sangakukan Kyoudou no Biodiesel Nenryo Project no Sougou Hyouka to Gijututeki Chiken ni Kansuru Kenkyu
2010 4th No.18 Jia Lu Market and Supplier Access, Spatial Dependence and Location Choices of Japanese Food Industry FDI in East Asia
No.17 Zhi Hong Shen Jizoku Kanou na Tai-ko Keizaiken Jitsugen no Tameno Kankyou Seisaku no Sougouteki Hyouka
2009 3rd No.16 Teppei Koguchi Teikei Senryaku no Keizai Bunseki: 1990 Nen-dai Ikou no Denki Kikai Sangyou ni Kansuru Jissyou Bunseki
No.15 Shaosheng Jin Study on Location Chices of Japanese Food Manufacturers in China
No.14 Takahiro Yamaguchi Ritateki Kachi wo Kouryo Sita Syakai Kiban Shisetsu Seibi Hyouka ni Kansuru Kenkyu
No.13 Kenichi Nakadori Juraku ni Okeru LCCO
2Teigen Syuhou no Saitekika to Kankyo Seinou no Soutai Hyouka ni Kansuru Kisoteki Kenkyu
No.12 Tomohiko Misaka Toshiniki ni Okeru Bunka Syukyaku Shisetsu Raihousya no Kaiyu Koudou ni Kansuru Kenkyu
2008 2nd No.11 Akiko Kondo Chiikikan Koryu Oyobi Jinko Idou Model no Kouchiku ni Kansuru Kenkyu
No.10 Qiaoyun Zhang Study on Land Degradation and Rural Poverty in China
No.9 Zhang Jian Kankyou Kyousei Gata Toshi Keisei Kanousei ni Kansuru Keizaiteki Hyouka Bunseki
No.8 Tokio Otsuka Jouhouka ga Syouhisya no Sentaku Koudou ni Ataeru Eikyou ni Kansuru Jissyouteki Kankyu: Hyoumei Senkou Data ni Motozuku Sentaku Kakuritsu Model no Tekiyou
No.7 Susumu Uchida Junkangata Syakai ni Tekishita Energy Gijutsu to Sono Hukyu Seisaku no Saitekika Model Simulation ni Yoru Hyouka
No.6 Yuji Maeda An Empirical Analysis of Captive Insurance Companies and Risk Management
2007 1st No.5 Akio Kawasaki Network Kouka no Keizai Bunseki: Kouku Shijou wo Tyusin to Site
No.4 Maiko Sakamoto Mizu Shigen Kaihatsu ni Okeru Conflict Management ni Kansuru Kenkyu
No.3 Yuko Akune Nihon no Syokuhin Sangyou no Sabgyou Syuuseki to Ricchi Sentaku ni Kansuru Jissyou Bunseki
No.2 Wardatul Akmam A policy-mix for supplying safe water to arsenic-affected people in Bangladesh, with special reference to Meherpur district
No.1 Hiroyasu Noda Deutsche Shisan Kazei no Genjou to Sono Tenbou ni Kansuru Kenkyu