Board of Directors, 2019-2020

President Shuetu TAKAHASHI Tohoku Gakuin University
Vice Presidents Akio MATSUMOTO Chuo University
Suminori TOKUNSAGA Reitaku University
Tsunekazu TODA Hiroshima University
Director, Executive Secretary Takeshi MIZUNOYA University of Tsukuba
Director, Financial Affairs Katsuhiro SAKURAI Rissho University
Director, General Affairs Hiroyuki SHIBUSAWA Toyohashi University of Technology
Directors Chisato ASAHI Tokyo Metropolitan University
Yasushi ASAMI The University of Tokyo
Hirofumi ABE Okayama University
Kenichi ISHIBASHI Nagoya Sangyo University
Susumu Uchida Ibaraki University (APJRS director)
Makoto OKAMURA Gakushuin University
Hidehiko KANEGAE Ritsumeikan University
Lily KIMINAMI Niigata University
Yoji KUNIMITSU National Agriculture and Food Research Organization
Saburo SAITO Fukuoka University
Keisuke SASAKI Toyo University
Soshi SUZUKI Hokkai-Gakuen University
Shinei TAKANO HOkkaido University
Makoto TAWADA Aichi Gakuin University
Keiko NAKAYAMA Chukyo University
Kenji NOZAKI Surugadai University
Yoshiro HIGANO University of Tsukuba (Planning director)
Hideo FUKUI National Graduate Institute for Policy Studies
Moriki HOSOE Kumamoto Gakuen University
Toshirou MASAOKA Takamatsu University
Hitoshi MITOMO Waseda University
Mitsuyoshi YANAGIHARA Nagoya University
Noboru YOSHIDA Wakayama University
Auditors Masakuni KAKOI Chuo University
Masahiro YABUTA Fukuoka University