Achievement Award

2021 30th N/A
2020 29th N/A
2019 28th No.23 Moriki Hosoe
2018 27th N/A
2017 26th No.22 Yoshiro Higano
2016 25th N/A
2015 24th No.21 Seiichi Kagaya
2014 23rd N/A
2013 22nd N/A
2012 21st N/A
2011 20th No.20 Makoto Tawada
2010 19th N/A
2009 18th No.19 Yoshinobu Kumata
2008 17th N/A
2007 16th N/A
2006 15th N/A
2005 14th No.18 Yasuhiro Sakai
2004 13th No.17 Etsuo Yamamura
2003 12th No.16 Hiroshi Ohta
No.15 Masayuki Sekine
2002 11th No.14 Takashi Suzuki
2001 10th No.13 Katsuya Fukuoka
No.12 Shogo Kawakami
2000 9th No.11 Katsuyuki Kurashimo
1999 8th No.10 Yoshio Kimura
1998 7th No.9 Takao Fukuchi
1997 6th No.8 Hirotada Kohno
1996 5th No.7 Zenichi Ito
1995 4th No.6 Eiji Kometani
1994 3rd No.5 Hisao Nishioka
No.4 Hideo Igarashi
1993 2nd N/A
1992 1st No.3 Isao Orishimo
No.2 Fujio Okazaki
No.1 Yasuhiko Ohishi